Himoya e'loni

Bosh sahifa/Himoya e'loni/2018

МУРОДОВ ҒАЙРАТ

Муродов Ғайратнинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Тарихий романнинг муштараклик ва ўзига хосликлар уйғунлиги муаммолари” мавзусидаги филология фанлари доктори (DSc) диссертациялари ҳимояси бўлиб ўтади. ЎзР Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil. 46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2018 йил 13 июнь соат 14.00 даги йиғилишида бўлиб ўтади. Манзил: 100060, Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй. Тел.: (99871) 233-36-50; факс: (99871) 233-71-44; e-mail: uztafi@akademy.uz.)

Автореферат Муродов Ғ.pdf


ЯКУБОВ ИСЛАМЖОН АХМЕДЖАНОВИЧ

Якубов Исламжон Ахмеджановичнинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Мустақиллик даври ўзбек романлари поэтикаси” мавзусидаги филология фанлари доктори (DSc) диссертациялари ҳимояси бўлиб ўтади. ЎзР Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil. 46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2018 йил 13 июнь соат 11.00 даги йиғилишида бўлиб ўтади. Манзил: 100060, Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй. Тел.: (99871) 233-36-50; факс: (99871) 233-71-44; e-mail: uztafi@akademy.uz.)

Автореферат Якубов И.А.pdf


ИМОМНАЗАРОВА ШАҲОДАТХОН ХАБИТОВНА

Имомназарова Шаҳодатхон Хабитовнанинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Ўзбек фольклорида ўлан жанри (ўзига хос хусусиятлари, генезиси ва бадиияти)” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациялари ҳимояси ЎзР Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil. 46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2018 йил 13 июнь соат 16.00 даги мажлисида бўлиб ўтади. Манзил: 100060, Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй. Тел.: (99871) 233-36-50; факс: (99871) 233-71-44; e-mail: uztafi@akademy.uz.)

Автореферат Имомназарова Ш.pdf


МУРОДОВА МАТЛУБА ШУКУРОВНА

Муродова Матлуба Шукуровнанинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Ўзбек никоҳ тўйи фольклорининг жанрлар таркиби ва бадиияти (Ўрта Зарафшон воҳаси материаллари асосида)” мавзусидаги (филология фанлари бўйича) фалсафа доктори (Рhd) диссертациясининг ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017. Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2018 йил 30 май куни соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади. Манзил: 100060, Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй. Тел.: (99871) 233-36-50; факс: (99871) 233-71-44; e-mail: uztafi@akademy.uz.)

Автореферат Муродова М.pdf


ЖЎРАҚЎЗИЕВ НОДИРБЕК ИМОМҚЎЗИЕВИЧ

ЖЎРАҚЎЗИЕВ Нодирбек Имомқўзиевичнинг филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон Умумий маълумотлар. Қадимги туркий ёзма ёдгорликларда космогоник мифология, 10.00.08 – Фольклоршунослик (филология фанлари). Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017. 2.PhD/Fil194 Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети. Илмий раҳбар: Раҳмонов Насимхон Асқарович, филология фанлари доктори, профессор. ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли Илмий кенгаш Расмий оппонентлар: Турдимов Шомирза Ғаниевич, филология фанлари доктори; Жуманиёзов Баҳром Маткаримович, филология фанлари номзоди. Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги Давлат адабиёт музейи. Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик

Автореферат Журакузиев Н.pdf


АМОНОВ УЛУҒМУРОД СУЛТОНОВИЧ

ХХ АСР БОШЛАРИДА ЎЗБЕК ФОЛЬКЛОРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ТАРИХИ (АБДУРАУФ ФИТРАТ, ҒОЗИ ОЛИМ ЮНУСОВ ВА ЭЛБЕК ФАОЛИЯТИ МИСОЛИДА)

Амонов.У.Автореферат.pdf


БАБАДЖАНОВА УМИДА БАҲОДИРОВНА

«САЁД ВА ҲАМРО» ДОСТОНИНИНГ ТУРКИЙ ВЕРСИЯ ВА ВАРИАНТЛАРИ (Ўрта Осиё, турк ва озарбайжон версиялари)

Бабаджанова У. (Автореф.).pdf


РАДЖАПОВА ФЕРУЗА АБДУЛЛАЕВНА

ИСТИҚЛОЛ ДАВРИ ЎЗБЕК ҚИССАЧИЛИГИДА УСЛУБ ВА ПОЭТИК ТИЛ

Ф.Раджапова (Автореферат).pdf


АМОНОВ Улуғмурод Султоновичнинг

филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Амонов У. Эълон матни.doc


БАБАДЖАНОВА Умида Баҳодировнанинг

филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Бабаджанова У. Эълон матни.doc


РАДЖАПОВА Феруза Абдуллаевна

филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Ф.Раджапова. Эълон матни.doc
Top