Kitoblar
Глобаллашув даври публицистикаси тилининг тараққиёти

Bolalar Adabiyoti

Лисоний зиддият ва нейтраллашув.

Абдулхолиқ Ғиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний. Васиятнома.

Юсуф Ҳамадоний. Рутбат ул-ҳаёт

Абдураҳмон Жомий. Муҳаббат махзани

Абдулла Қаҳҳор истиқлол адабиётшунослиги кўзгусида.

O’zbek adabiy tanqidchiligi o’quv qollanma. (Hammuallif)

Асрларга тенгдош ривоятлар.

Ипак йўли халқлари астромифологияси.

Uzbek traditional weddibg sobgs. A deep look for the history of a genre “Ulan”.

Сказки народов Евразии. Сын медведя

Алпомиш. Достон.

Alisher Navoiy. Shohbaytlar. 2-kitob.

Alisher Navoiy. Shohbaytlar. 1-kitob.

Navoiyga qaytish

O‘zbek xalq ijodi yodgorliklari

Tilshunoslik terminlarining izohli lugʽati

So‘z ma'no taraqqiyotida ziddiyat

Ruscha-o'zbekcha lug'at

O‘zbek tilining imlo lug‘ati

O‘zbek tilida leksik va frazeologik enantiosemiya

O‘zbek tili punktuatsiyasining asosiy qoidalari

O‘zbek tili o‘xshatishlarining izohli lug‘ati

O‘zbek tili antroponimikasi

Matnning antropotsentrik tadqiqi

Lingvokulturologiya terminlarining qisqacha izohli lug‘ati

Ismlarning sirli olami

Top